Biuletyn Informacji
Publicznej

Strona główna

Mapa serwisu    Dodaj do Ulubionych      Drukuj...   Kontakt mailowy: kancelaria@krakow.pip.gov.pl


 
 
 

 
PIP
    Państwowa Inspekcja
    Pracy
 
ZUS
    Zakład Ubezpieczeń
    Społecznych
 
WSSE
    Wojewódzka Stacja
    Sanitarno -
    Epidemiologiczna
    w Krakowie
 
WIOŚ
    Wojewódzki Inspektorat
    Ochrony Środowiska
    w Krakowie
 
WINB
    Wojewódzki Inspektorat
    Nadzoru Budowlanego
    w Krakowie
 
UDT
    Urząd Dozoru
    Technicznego
  KOMENDA
    Główna Straży
    Granicznej
  KOMENDA
    Wojewódzka Policji
    w Krakowie
 
KOMENDA
    Wojewódzka
    Państwowej Straży
    Pożarnej w Krakowie
 
KRUS
    Kasa Rolniczego
    Ubezpieczenia
    Społecznego
 
[więcej]
    link - strona GIP

.
 Porady prawne

Porady prawne i pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i porady dotyczące prawa pracy zamieszczone są na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

[więcej]

Informacja

Informujemy, iż porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są:

 

Siedziba OIP w Krakowie

 - osobiście: Kraków, pl. Szczepański 5,
   pokój nr 302 (III piętro)
   poniedziałek: w godz.: 1000 - 1800
   wtorek, środa, czwartek, piątek: w godz.: 1000 - 1500

 

Oddział w Nowym Sączu

-  osobiście: Nowy Sącz, ul. Długosza 73,
   pokój nr 23 (I piętro)
   poniedziałek - piątek w godz.: 1000 - 1500

 

Oddział w Tarnowie

 - osobiście: Tarnów, ul. Mostowa 7,
   pokój nr 2 (parter)
   poniedziałek - piątek w godz.: 1000 - 1500

 

INFOLINIA

Dla połączeń stacjonarnych: 801-002-055

Koszt 36 gr. brutto/min.

Dla połączeń komórkowych: 12 378-80-60
Koszt wg stawki operatora.

Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią (tj. również za czas oczekiwania).

Porady telefoniczne udzielane są:
poniedziałek w godz.: 1000 - 1800, wtorek-piątek w godz.: 1000 - 1500

Na anonimy nie odpowiadamy !

Uprzejmie informujemy, że Okręgowy Inspektorat Pracy  w Krakowie, nie rozpatruje korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z tym przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Wnosząc skargę w imieniu innej osoby, zgłaszający ma obowiązek dosłać pisemną zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga. Zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny, np. w formie pełnomocnictwa, jeżeli z treści pełnomocnictwa taka zgoda wynika.

 

W przypadku nie uzupełnienia wymienionych danych, sprawa nie będzie rozpatrzona.

 

Podczas kontroli nie ujawniamy faktu złożenia skargi inicjującej czynności kontrolne, chyba, że osoba skarżąca wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę (Art. 15c Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy - Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

 

Kontrola przestrzegania prawa pracy zmierza do wyeliminowania nieprawidłowości i skłonienia pracodawcy do przeciwdziałania im w przyszłości. W indywidualnych sprawach inspektor pracy nie zastępuje sądu pracy i dlatego w razie sporu, pracownik we własnym interesie może niezwłocznie złożyć pozew do sądu pracy, który jest jedynie władny zasądzić na jego rzecz określoną należność.

 

Skierowanie pozwu do sądu pracy, niezależnie od złożenia skargi do PIP jest korzystne, ponieważ przerywa bieg przedawnienia roszczeń o dochodzone przed sądem należności, zgodnie z art. 295 § 1 pkt 1 K.p. W razie potrzeby, sprawa wniesiona do sądu może zostać na wniosek pracownika zawieszona, w związku z badaniem tego problemu przez inspektora pracy.

 

Państwowa Inspekcja Pracy nie ma kompetencji do rozstrzygania spraw spornych między stronami stosunku pracy, lecz może w tym zakresie podejmować niewładcze środki pokontrolne, które nie zawsze muszą przynieść spodziewany przez pracownika efekt.

 

Wzór formularza dotyczącego udzielenia porady [pobierz]